บริการของเรา

คดีแพ่ง
 

คดีแพ่ง คือ ปรึกษาทนาย

           คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์หรือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์ เช่น การฟ้องให้ผู้กู้ชำระเงินตามสัญญากู้หรือการฟ้องให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการฟ้องก็เพื่อให้จำเลยชำระเงิน หรือ ส่งมอบทรัพย์สิน มิใช่มุ่งที่จะให้จำเลยต้องถูกลงโทษจำคุกดังเช่นคดีอาญา. คดีแพ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิ์ทางศาล เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของตน เช่น การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์หากไม่มีผู้คัดค้าน คำร้องนั้นเข้ามาถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน)

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  ดังนี้

 • คดีกู้ยืมเงิน
 • ค้ำประกัน จำนำ จำนอง
 • คดีประกันภัย
 • คดีนายหน้า
 • ผิดสัญญาจ้างทำของ
 • เรียกค่าเสียหาย
 • คดีเรียกทรัพย์สินคืน
 • คดีผิดสัญญาทางแพ่ง
 • คดีฟ้องเพิกถอนกลฉ้อฉล
 • คดีฟ้องขับไล่
 • ครอบครองปรปักษ์ ภาระจำยอม ทางจำเป็น
 • คดีครอบครัว คดีฟ้องหย่า คดีฟ้องชู้
 • คดีมรดก
 • ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 • ถอดถอนผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องแบ่งมรดก รับมรดกแทนที่
 • ฟ้องเพิกถอนการให้โดยเสน่หา
 • คดีผู้บริโภค คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อรถยนต์
 • คดีเช็ค
 • คดีละเมิด
 • เรียกค่าสินไหมทดแทน
 • คดีรถชน เรียกค่าเสียหาย
 • คดีร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
 • คดีร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
 • คดีครอบครัว

ปรึกษาทนาย

ปรึกษาทนาย

ปรึกษาทนาย

คดีอาญา
 

คดีอาญา คือ

          กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดและมีบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับความผิดและซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติต่างๆซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งมีโทษทางอาญาหรือที่พูดกันว่าฟ้องให้ติดคุก หรือ รับโทษผู้อื่นในทางอาญาคดียาเป็นคดีที่เมื่อเกิดขึ้นจะกระทบกระเทือนถึงความสงบสุขของสาธารณชนในบ้านเมือง เช่น มีการฆ่าคนตายเกิดขึ้น มีการใส่ร้ายป้ายสีหมิ่นประมาทขึ้น มีการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันเกิดขึ้น ตัวอย่างคดีที่พบบ่อย ได้แก่คดีทำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีฆ่าคนตาย คดีประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คดีรับของโจรเป็นต้น (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน)

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  ดังนี้

 • คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง
 • คดีโกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์
 • คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า
 • คดีฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
 • คดีกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
 • คดีหมิ่นประมาท
 • คดีเปิดเผยความลับ
 • คดีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
 • คดีกระทำอนาจาร
 • คดีข่มขืนกระทำชำเรา กักขังหน่วงเหนี่ยว
 • คดีพรากผู้เยาว์
 • คดีเรียกค่าไถ่
 • คดีความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร วางเพลิงเผาทรัพย์
 • คดีบุกรุก
 • คดีแจ้งความเท็จ
 • คดีฉ้อโกง
 • คดีเช็ค
 • คดีความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 • คดีความผิดเกี่ยวกับการค้า
 • คดีปลอมและใช้เอกสารปลอม
 • คดีปลอมแปลงเงินตรา
 • ประกันตัวผู้ต้องหา
 • คดีความผิดที่เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภท
คดีครอบครัว
 

คดีครอบครัว คือ

           คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ, บรรพ 1 และ บรรพ 6 บางมาตรา

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ คดีครอบครัวดังนี้

 • ฟ้องหย่า
 • ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน
 • เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร
 • ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น – สินสอด
 • คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
 • ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส
 • ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส
 • ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส
 • ร้องขอให้ลงชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ
 • ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
 • ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร
 • ร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริตและขอถอดถอน – ตั้งผู้อนุบาล
 • ถอนอำนาจปกครองบุตร
 • ฟ้องเรียกบุตรคืน
 • ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
 • ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
 • ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส
 • ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์
คดีมรดก
 

คดีมรดก คือ

             คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม หรือ คดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาท ให้รับผิดชอบหนี้ที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่

              สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ คดีดั้งนี้

 • คดีจัดการมรดก จัดทำพินัยกรรม
 • ร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • ร้องคัดค้านผู้จัดการมรดก
 • ร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องแบ่งมรดก
 • รับมรดกแทนที่
 • ทำพินัยกรรม
 • สืบทรัพย์มรดก
 • ดูแลการแบ่งทรัพย์มรดกแก่ทายาท
คดีผู้บริโภค
 

คดีผู้บริโภค คือ

คดีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บริโภค ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 

 • พ.ร.บ.คุ้มครองคดีผู้บริโภค พ.ศ.2552
 • วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
 • พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

ผู้เกี่ยวข้องในคดี

 1. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึง ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
 2. ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการ
 3. ผู้เสียหาย หมายถึง ผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะ เป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยจิตใจหรือทรัพย์สินแต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  ตามตัวอย่างคดีผู้บริโภคดังนี้

 • คดีซื้อขาย เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ที่ดิน สินค้าอุปโภคบริโภค
 • คดีเช่าทรัพย์ เช่น บ้าน ห้องชุด หอพัก
 • คดีเช่าซื้อ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • คดีจ้างทำของ เช่น ก่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ซ่อมบ้าน
 • คดีรับขน เช่น บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางน้ำหรือทางบก
 • คดีสินเชื่อส่วนบุคคล กู้ยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง
 • คดีบัตรเครดิต
 • คดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
 • คดีประกันภัย เช่น ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
 • คดีสินค้าไม่ปลอดภัย เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง ยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ
 • คดีบริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม
 • คดีบริการสาธารณสุขและความงาม เช่น สถานบริการความงามและสุขภาพ
 • คดีสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
 • คดีบริการธุรกรรมทางธนาคาร เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน
 • คดีบริการด้านการศึกษา เช่น สถาบันสอนภาษาหรือโรงเรียนกวดวิชา
 • ด้านการกีฬา เช่น ให้เช่าสนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ ฟิสเนส
 • คดีนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลบ้านจัดสรร
คดีในศาลชำนัญพิเศษ
 

คดีในศาลชำนัญพิเศษ คือ

สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  คดีที่อยู่ในศาลชำนัญพิเศษ ดังนี้

 • คดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
 • คดีในศาลแรงงาน
 • คดีในศาลภาษีอากร
 • คดีในศาลล้มละลาย
 • คดีในศาลปกครอง
 • คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เป็นต้น
การอุทธรณ์-ฎีกา
 

อุทธรณ์-ฎีกา คือ

          สำนักงานทนายความของเราบริการรับเขียนอุทธรณ์และฎีกา คดี แพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค ฯลฯ

บริการด้านนิติกรรมสัญญา
 

บริการด้านนิติกรรมและสัญญา

          สำนักงานทนายความของเราให้บริการด้านการร่างสัญญา ทำสัญญา การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญาทุกประเภท เช่น

 • สัญญาผู้ถือหุ้น
 • สัญญาร่วมลงทุน
 • สัญญาจ้างทำของ
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง
 • สัญญาซื้อ/ขาย
 • สัญญาซื้อ/ขายสินทรัพย์
 • สัญญากู้ยืม
 • สัญญาค้ำประกัน
 • สัญญาจำนอง
 • สัญญาการให้สินเชื่อ
 • สัญญาแฟรนไชส์/ผู้แทนจำหน่าย
 • สัญญาบริการและสัญญาธุรกิจทุกประเภท
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
 

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

          สำนักงานทนายความของเราให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น

บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด
          ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม รับทำบัญชีและวางแผนด้านภาษีให้ผู้ประกอบการทุกท่าน เราพร้อมให้ความสนับสนุนและเคียงข้างในทุกการเดินทางของการทำธุรกิจ เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจดทะเบียนบริษัท ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาในการบริหารงานมากขึ้น หมดความกังวลเรื่องการเตรียมเอกสารในการรับจดทะเบียนบริษัท ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน ทั้งนี้เรายังใส่ใจเรื่องความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และความคุ้มค่าต่อราคาเป็นสำคัญ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
          จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงดำเนินธุรกิจร่วมกัน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่วนมากมักเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจที่มีขนาดกลาง โดยตกลงทำสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วน ประกอบการค้าเพื่อแบ่งผลกำไร และ กำหนดอัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้า
          เราให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอนการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเอง ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งยากต่อการเข้าใจในแบบฟอร์มเอกสาร จึงเกิดความล่าช้าจากการต้องแก้ไขเอกสาร และเกิดปัญหาได้ในภายหลัง

 

คดีแพ่ง คือ ปรึกษาทนาย

           คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์หรือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ์ เช่น การฟ้องให้ผู้กู้ชำระเงินตามสัญญากู้หรือการฟ้องให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการฟ้องก็เพื่อให้จำเลยชำระเงิน หรือ ส่งมอบทรัพย์สิน มิใช่มุ่งที่จะให้จำเลยต้องถูกลงโทษจำคุกดังเช่นคดีอาญา. คดีแพ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิ์ทางศาล เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของตน เช่น การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์หากไม่มีผู้คัดค้าน คำร้องนั้นเข้ามาถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน)

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  ดังนี้

 • คดีกู้ยืมเงิน
 • ค้ำประกัน จำนำ จำนอง
 • คดีประกันภัย
 • คดีนายหน้า
 • ผิดสัญญาจ้างทำของ
 • เรียกค่าเสียหาย
 • คดีเรียกทรัพย์สินคืน
 • คดีผิดสัญญาทางแพ่ง
 • คดีฟ้องเพิกถอนกลฉ้อฉล
 • คดีฟ้องขับไล่
 • ครอบครองปรปักษ์ ภาระจำยอม ทางจำเป็น
 • คดีครอบครัว คดีฟ้องหย่า คดีฟ้องชู้
 • คดีมรดก
 • ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 • ถอดถอนผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องแบ่งมรดก รับมรดกแทนที่
 • ฟ้องเพิกถอนการให้โดยเสน่หา
 • คดีผู้บริโภค คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อรถยนต์
 • คดีเช็ค
 • คดีละเมิด
 • เรียกค่าสินไหมทดแทน
 • คดีรถชน เรียกค่าเสียหาย
 • คดีร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
 • คดีร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ
 • คดีครอบครัว

ปรึกษาทนาย

ปรึกษาทนาย

ปรึกษาทนาย

ปรึกษาทนาย

 

คดีอาญา คือ

          กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดและมีบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับความผิดและซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติต่างๆซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งมีโทษทางอาญาหรือที่พูดกันว่าฟ้องให้ติดคุก หรือ รับโทษผู้อื่นในทางอาญาคดียาเป็นคดีที่เมื่อเกิดขึ้นจะกระทบกระเทือนถึงความสงบสุขของสาธารณชนในบ้านเมือง เช่น มีการฆ่าคนตายเกิดขึ้น มีการใส่ร้ายป้ายสีหมิ่นประมาทขึ้น มีการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันเกิดขึ้น ตัวอย่างคดีที่พบบ่อย ได้แก่คดีทำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีฆ่าคนตาย คดีประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คดีรับของโจรเป็นต้น (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน)

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  ดังนี้

 • คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง
 • คดีโกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์
 • คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่า
 • คดีฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
 • คดีกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
 • คดีหมิ่นประมาท
 • คดีเปิดเผยความลับ
 • คดีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
 • คดีกระทำอนาจาร
 • คดีข่มขืนกระทำชำเรา กักขังหน่วงเหนี่ยว
 • คดีพรากผู้เยาว์
 • คดีเรียกค่าไถ่
 • คดีความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร วางเพลิงเผาทรัพย์
 • คดีบุกรุก
 • คดีแจ้งความเท็จ
 • คดีฉ้อโกง
 • คดีเช็ค
 • คดีความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 • คดีความผิดเกี่ยวกับการค้า
 • คดีปลอมและใช้เอกสารปลอม
 • คดีปลอมแปลงเงินตรา
 • ประกันตัวผู้ต้องหา
 • คดีความผิดที่เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภท
 

คดีครอบครัว คือ

        คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ, บรรพ 1 และ บรรพ 6 บางมาตรา

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ คดีครอบครัวดังนี้

 • ฟ้องหย่า
 • ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน
 • เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร
 • ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น – สินสอด
 • คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
 • ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส
 • ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส
 • ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส
 • ร้องขอให้ลงชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ
 • ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
 • ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร
 • ร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริตและขอถอดถอน – ตั้งผู้อนุบาล
 • ถอนอำนาจปกครองบุตร
 • ฟ้องเรียกบุตรคืน
 • ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
 • ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
 • ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส
 • ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์
 

คดีมรดก คือ

              คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม หรือ คดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาท ให้รับผิดชอบหนี้ที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่

              สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ คดีดั้งนี้

 • คดีจัดการมรดก จัดทำพินัยกรรม
 • ร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • ร้องคัดค้านผู้จัดการมรดก
 • ร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องแบ่งมรดก
 • รับมรดกแทนที่
 • ทำพินัยกรรม
 • สืบทรัพย์มรดก
 • ดูแลการแบ่งทรัพย์มรดกแก่ทายาท
 

คดีผู้บริโภค คือ

คดีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บริโภค ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 

 • พ.ร.บ.คุ้มครองคดีผู้บริโภค พ.ศ.2552
 • วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
 • พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

ผู้เกี่ยวข้องในคดี

 1. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึง ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
 2. ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการ
 3. ผู้เสียหาย หมายถึง ผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะ เป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยจิตใจหรือทรัพย์สินแต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น

           สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  ตามตัวอย่างคดีผู้บริโภคดังนี้

 • คดีซื้อขาย เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ที่ดิน สินค้าอุปโภคบริโภค
 • คดีเช่าทรัพย์ เช่น บ้าน ห้องชุด หอพัก
 • คดีเช่าซื้อ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • คดีจ้างทำของ เช่น ก่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ซ่อมบ้าน
 • คดีรับขน เช่น บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางน้ำหรือทางบก
 • คดีสินเชื่อส่วนบุคคล กู้ยืม ค้ำประกัน จำนำ จำนอง
 • คดีบัตรเครดิต
 • คดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
 • คดีประกันภัย เช่น ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
 • คดีสินค้าไม่ปลอดภัย เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง ยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ
 • คดีบริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม
 • คดีบริการสาธารณสุขและความงาม เช่น สถานบริการความงามและสุขภาพ
 • คดีสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
 • คดีบริการธุรกรรมทางธนาคาร เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน
 • คดีบริการด้านการศึกษา เช่น สถาบันสอนภาษาหรือโรงเรียนกวดวิชา
 • ด้านการกีฬา เช่น ให้เช่าสนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ ฟิสเนส
 • คดีนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลบ้านจัดสรร
 

คดีในศาลชำนัญพิเศษ คือ

            สำนักงานทนายความของเราบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความ  คดีที่อยู่ในศาลชำนัญพิเศษ ดังนี้

 • คดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
 • คดีในศาลแรงงาน
 • คดีในศาลภาษีอากร
 • คดีในศาลล้มละลาย
 • คดีในศาลปกครอง
 • คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เป็นต้น
 

อุทธรณ์-ฎีกา คือ

          สำนักงานทนายความของเราบริการรับเขียนอุทธรณ์และฎีกา คดี แพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค ฯลฯ

 

บริการด้านนิติกรรมและสัญญา

          สำนักงานทนายความของเราให้บริการด้านการร่างสัญญา ทำสัญญา การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญาทุกประเภท เช่น

 • สัญญาผู้ถือหุ้น
 • สัญญาร่วมลงทุน
 • สัญญาจ้างทำของ
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง
 • สัญญาซื้อ/ขาย
 • สัญญาซื้อ/ขายสินทรัพย์
 • สัญญากู้ยืม
 • สัญญาค้ำประกัน
 • สัญญาจำนอง
 • สัญญาการให้สินเชื่อ
 • สัญญาแฟรนไชส์/ผู้แทนจำหน่าย
 • สัญญาบริการและสัญญาธุรกิจทุกประเภท
 

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

          สำนักงานทนายความของเราให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น

บริการรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด
          ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม รับทำบัญชีและวางแผนด้านภาษีให้ผู้ประกอบการทุกท่าน เราพร้อมให้ความสนับสนุนและเคียงข้างในทุกการเดินทางของการทำธุรกิจ เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจดทะเบียนบริษัท ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาในการบริหารงานมากขึ้น หมดความกังวลเรื่องการเตรียมเอกสารในการรับจดทะเบียนบริษัท ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน ทั้งนี้เรายังใส่ใจเรื่องความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และความคุ้มค่าต่อราคาเป็นสำคัญ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
          จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงดำเนินธุรกิจร่วมกัน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่วนมากมักเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจที่มีขนาดกลาง โดยตกลงทำสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วน ประกอบการค้าเพื่อแบ่งผลกำไร และ กำหนดอัตราส่วนแบ่งผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้า
          เราให้บริการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทุกขั้นตอนการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาข้อมูลเอง ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งยากต่อการเข้าใจในแบบฟอร์มเอกสาร จึงเกิดความล่าช้าจากการต้องแก้ไขเอกสาร และเกิดปัญหาได้ในภายหลัง