เกี่ยวกับเรา

สำนักงานทนายความเจตน์สฤษฎิ์

เจตน์สฤษฎิ์  ไชยงค์ (ทนายความ)

ทนายความ

ประวัติการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ
  • เป็นวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ประวัติการทำงาน

  • ผู้ช่วยนิติกร กลุ่มกฎหมายอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  • Founder & CEO บริษัท เอส ทูเก็ตเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด
  • Founder & CEO บริษัท มิรา ฟิวชั่น กรุ๊ป จำกัด
  • คณะกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

               สำนักงานทนายความ เจตน์สฤษฎิ์ ไชยงค์ เรามุ่งเน้นงานบริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานด้านที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความ สืบทรัพย์ บังคับคดี เจรจาไกล่เกลี่ย ดำเนินการในคดีล้มละลาย หรือ จัดการมรดก โดยมีทีมทนายความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายทั่วประเทศ พร้อมที่จะเเนะนำหาทางออกด้านอรรถคดีให้แก่ท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือเป็นฝ่ายจำเลย ทีมทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านพร้อมให้คำเเนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของท่านด้วยความรวดเร็ว ท่านสามารถโทรติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาเเละขอคำปรึกษาทางกฎหมายจากเราได้ตลอด 24 ชม.

               หลักวิชาชีพนักกฎหมาย สำหรับทนายความ หมายถึง หลักวิชาชีพหรือจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ เป็นกรอบความคิดและวิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นส่วนรวม เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางกฎหมายตามมาตรฐานที่ดีถูกต้องเป็นธรรม และผดุงความยุติธรรมของบ้านเมืองควบคู่กันไป

               หลักวิชาชีพนักกฎหมายสำหรับทนายความหรือจริยธรรมในวิชาชีพทนายความนั้น เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นทนายความที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน โดยปกติถือว่าจริยธรรมในวิชาชีพมีมาตรฐานสูงกว่าข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ การกระทำบางอย่างไม่ผิดข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความแต่ถือว่าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพทนายความอย่างถูกต้องครบถ้วนจะทำให้ทนายความมีหลักปฏิบัติตนในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง เป็นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในวิชาชีพที่มุ่งหมายให้เป็นทนายความที่ดีของประชาชน เพื่อความเจริญรุุ่งเรืองในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางวิชาชีพกฎหมายในมาตรฐานที่สูงขึ้น (ที่มา จิตติติงศภัทย์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ ๖ , ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๙)

               สำนักงานทนายความ เจตน์สฤษฎิ์ ไชยงค์ จะผดุงความยุติธรรมและรักษาความยุติธรรมและให้เกิดมีในสังคมตลอดไป

 

ทนายความ ทนายความ ทนายความ

ความเชี่ยวชาญของเรา

กฏหมายอาญา

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฏหมายธุรกิจ

นิติกรรม สัญญา